Algemeen graf
Geplaatst op

Algemeen graf

Algemeen graf

Een graf, bij de Stichting in beheer, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie in het graf worden begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt tevens de ligging van het graf. De graftermijn bedraagt 15 jaar.
Verlenging is niet mogelijk.

Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van
de graftermijn van een algemeen graf, doet de Stichting schriftelijk mededeling
aan de belanghebbende van het graf op het adres dat haar op dat moment
bekend is.

Wilt u de nagedachtenis op de begraafplaats langer in stand houden dan 15 jaar,
dan is een particulier graf een verstandige keuze.

Onderhoud

Het onderhoud, zijnde het schoonhouden van algemene graven geschiedt door de Stichting.

Indien naar het oordeel van de Stichting een gedenkteken van een algemeen
graf, uitgegeven als algemeen graf waarin slechts één overledene wordt begraven
(situatie vanuit het verleden), vernieuwd of hersteld dient te worden, deelt de Stichting
dit mede aan de aanvrager van het algemeen graf. Deze draagt vervolgens
zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn. Wanneer de aanvrager van een algemeen graf, uitgegeven als algemeen graf waarin slecht één overledene wordt begraven (situatie vanuit het verleden) besluit gebruik te maken van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de aanvrager verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat de graftermijn is vervallen.

Beplanting

Op een algemeen graf, waarin slechts één overledene wordt begraven (situatie
vanuit het verleden), kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden
geplaatst. Het is toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf
mogen éénjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant. Hierbij
is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten
vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. Tevens
mogen de gewassen geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm.