Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede,  zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden en Huisregels van SCB Zoom- en Zegestede van toepassing, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 17 december 2003 onder nummer 83/2003.

Algemene voorwaarden Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede

Artikel 1

Definities:

De Stichting: Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede.

Crematorium:

Alle bij SCB Zoom- en Zegestede behorende locaties.

Crematie:

De verbranding van het lichaam zoals in artikel 49 tot en met 57 in de Wet op de Lijkbezorging staat vermeld en de bijbehorende dienstverlening zoals bijvoorbeeld gebruik van de aula, ontvangst- en/of condoleance ruimte, het afspelen van muziek en/of beeld en het bijzetten van de urn in de Algemene Nis van het crematorium.

Begrafenis:

Het ter aarde bestellen van het lichaam zoals in artikel 23 tot en met 48 in de Wet op de Lijkbezorging staat vermeld en de bijbehorende dienstverlening zoals bijvoorbeeld gebruik van de aula, ontvangst- en/of condoleance ruimte, het afspelen van muziek en/of beeld.

Opdrachtgever: de persoon die de overeenkomst ondertekent.

Overeenkomst: de overeenkomst waarin de afspraken staan tussen de opdrachtgever van de crematie/begrafenis en de stichting.

Bepalingen in de algemene voorwaarden waarin wordt gesproken over een crematie zijn ook geldig in geval van een begrafenis.

Artikel 2

De algemene voorwaarden en huisregels / richtlijnen zijn van toepassing op alle verrichtingen van diensten aan opdrachtgever of elke verkoop en levering van zaken. Afwijkingen zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door de stichting zijn bevestigd.

Artikel 3

Degene die deze overeenkomst ondertekent, de opdrachtgever, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten en het door het crematorium uit te laten voeren van de asbestemming.

Artikel 4

Tarieven voor een crematie/begrafenis worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van SCB Zoom- en Zegestede, www.zoomenzegestede.nl . Ook wanneer de opdrachtgever niet alle diensten gebruikt die bij de crematie horen, betaalt hij het volledig geldende tarief.

Artikel 5

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan alle omstandigheden die redelijkerwijze de uitvoering van de overeengekomen prestatie op de overeengekomen tijd onmogelijk maken, wordt het crematorium ontheven van haar verplichting zonder dat het crematorium tot enige vergoeding van schade of kosten verplicht is. Onder overmacht wordt ook verstaan het niet tijdig arriveren van de overledene bij het crematorium.

Artikel 6

De stichting is alleen aansprakelijk voor schade als het crematorium de afspraken uit de overeenkomst niet, niet op tijd of niet goed uitvoert. De stichting heeft een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. De opdrachtgever heeft alleen recht op schadevergoeding voor schade die de verzekering vergoedt. Is er schade doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven? Dan is het crematorium niet aansprakelijk. De stichting mag altijd proberen de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken c.q. te beperken. De opdrachtgever moet hieraan meewerken.

Artikel 7

Alle diensten van het crematorium hebben een besloten karakter en zijn dus niet voor het algemene publiek toegankelijk. Medewerkers van het crematorium hebben altijd toegang tot de verschillende ruimten.

Artikel 8

Alle ruimten van het crematorium moeten worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn en met inachtneming van de huisregels en eventuele wettelijke bepalingen.

Artikel 9

Voor het annuleren van een (telefonisch) gereserveerde crematie wordt een tarief in rekening gebracht, tenzij overmacht schriftelijk aantoonbaar is.

Artikel 10

De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste beantwoording door opdrachtgever van vragen op het opdrachtformulier. Opmerkingen geplaatst door opdrachtgever, anders dan als keuzemogelijkheid aangegeven op het opdrachtformulier, zijn voor de stichting niet bindend, tenzij door de stichting schriftelijk bevestigd.

Artikel 11

De betalingstermijn is binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling heeft de stichting de mogelijkheid om de wettelijke rente opgehoogd met 2% per jaar of een gedeelte van een jaar in rekening te brengen, dit zonder ingebrekestelling of sommatie.

Wanneer de stichting de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 12

Het crematorium mag het afgeven van de as uitstellen:

a) tot de opdrachtgever alle afspraken is nagekomen voortvloeiend uit deze en andere overeenkomsten;

b) tot de opdrachtgever en/of de nabestaanden het eens zijn over de bestemming van de as. Dit staat in de artikelen 18, 58 en 59 van de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 13

De opdrachtgever moet binnen een half jaar na de crematie een bestemming kiezen voor de as. Wanneer de opdrachtgever na een schriftelijke herinnering na 6 maanden geen bestemming heeft gekozen dan wordt de asbus bewaard in de Algemene Nis. De opdrachtgever moet de kosten daarvoor betalen volgens de op dat moment geldende tarieven. Na tien jaar mag het crematorium de as verstrooien op het eigen strooiveld. Dit staat in artikel 66 van de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 14

De website van SCB Zoom- en Zegestede bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker van de website mogelijk te maken. Als SCB Zoom- en Zegestede gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt SCB Zoom- en Zegestede niet.

Artikel 15

De stichting is lid van de LVC (Landelijke Vereniging Crematoria) en is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen, Postbus 92, 5600 AB Eindhoven. www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Is het klachteninstituut niet bevoegd of bereid het meningsverschil te beoordelen? Dan wordt het meningsverschil voorgelegd aan de bevoegde, civiele rechter.

Voor deze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

Januari 2018