Geplaatst op

Beheersreglement Begraafplaats Zegestede

Begraafplaats Zegestede heeft een reglement opgesteld waarin alle regels staan waaraan rechthebbenden/nabestaanden zich moeten houden. Dit reglement is opgesteld zodat er uniformiteit en duidelijkheid bestaat over wat er is toegestaan en wat niet. Als je rechthebbende wordt van een graf/urnenplaats teken je ervoor op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement en dat je zult handelen volgens het reglement.

Download hier het  beheersreglement van begraafplaats Zegestede >

 

Geplaatst op

Particulier (familie)graf

Algemene informatie

Een graf, welke wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend.
In een particulier graf kunnen maximaal twee overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een
vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Een vergankelijke urn is een urn gemaakt van natuurlijk materiaal die langzaam door de natuur wordt ‘opgenomen’.

Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd tot een grafrusttermijn van 15 jaar.

Particulier familiegraf

Een particulier familiegraf wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend. Een particulier familiegraf heeft de grootte van twee particuliere graven. In een particulier familiegraf kunnen maximaal vier overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd met een grafrusttermijn van 15 jaar. Verder geldt voor een particulier familiegraf dezelfde regelgeving als voor een particulier graf.

Onderhoud

Het onderhoud van een particulier graf, niet gelegen op een grafveld van vrije vormgeving, geschiedt door de Stichting. Dit houdt in dat de Stichting het groen op en rond het graf onderhoudt. Wanneer de rechthebbende besluit gebruik te maken van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat het recht op het particulier graf is vervallen. Indien, naar het oordeel van de Stichting, een gedenkteken vernieuwd of hersteld dient te worden, deelt zij dit mede aan de rechthebbende van het graf. Deze draagt vervolgens zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn.

Reservering

Op begraafplaats Zegestede bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de beheerder van de begraafplaats, vóór de datum van de daadwerkelijke begraving, een particulier graf op een gewenste locatie uit te zoeken en te reserveren. De rechthebbende van het gereserveerde particulier graf dient, bij aanvang van de reservering, grafrechten te voldoen voor een termijn van minimaal 10 jaar tot maximaal 20 jaar. Het graf dient, ook gedurende de reservering, te worden onderhouden door de rechthebbende van het graf.

Beplanting

Op een particulier graf kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant. Hierbij is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. Tevens mogen de gewassen geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm.

Op een particulier graf, gelegen op een gedeelte van vrije vormgeving, is het niet toegestaan de voor het graf beschikbare oppervlakte te overschrijden. De gewassen mogen tevens geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm. Op een algemeen graf, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, is het enkel toegestaan verse bloemen in vazen te plaatsen. Het planten van zowel éénjarige als winterharde gewassen is niet toegestaan.

Gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf heeft u een schriftelijke toestemming nodig van Stichting Crematoria en begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. De beheerder van de begraafplaats informeert u graag over de mogelijkheden. Aan de schriftelijke toestemming is een tarief verbonden.

Geplaatst op

Algemeen graf

Algemeen graf

Een graf, bij de Stichting in beheer, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie in het graf worden begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt tevens de ligging van het graf. De graftermijn bedraagt 15 jaar.
Verlenging is niet mogelijk.

Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van
de graftermijn van een algemeen graf, doet de Stichting schriftelijk mededeling
aan de belanghebbende van het graf op het adres dat haar op dat moment
bekend is.

Wilt u de nagedachtenis op de begraafplaats langer in stand houden dan 15 jaar,
dan is een particulier graf een verstandige keuze.

Onderhoud

Het onderhoud, zijnde het schoonhouden van algemene graven geschiedt door de Stichting.

Indien naar het oordeel van de Stichting een gedenkteken van een algemeen
graf, uitgegeven als algemeen graf waarin slechts één overledene wordt begraven
(situatie vanuit het verleden), vernieuwd of hersteld dient te worden, deelt de Stichting
dit mede aan de aanvrager van het algemeen graf. Deze draagt vervolgens
zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn. Wanneer de aanvrager van een algemeen graf, uitgegeven als algemeen graf waarin slecht één overledene wordt begraven (situatie vanuit het verleden) besluit gebruik te maken van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de aanvrager verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat de graftermijn is vervallen.

Beplanting

Op een algemeen graf, waarin slechts één overledene wordt begraven (situatie
vanuit het verleden), kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden
geplaatst. Het is toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf
mogen éénjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant. Hierbij
is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten
vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. Tevens
mogen de gewassen geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm.

Geplaatst op

Kindergraf

Begraafplaats Zegestede heeft een gedeelte van haar begraafplaats ingericht voor het begraven van kinderen die niet ouder zijn geworden dan 12 jaar. Ook bij kindergraven wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenoemde algemene graven en particuliere graven.

Geplaatst op

Grafcirkels met vrije vormgeving

Voor wat betreft het plaatsen van een gedenkteken, zijn er op begraafplaats Zegestede speciale grafcirkels aangelegd die meer mogelijkheden bieden aan de rechthebbende. Op de gedeelten van vrije vormgeving is het verplicht een gedenkteken te plaatsen op het particulier graf.

Onderhoud
Op grafvelden van vrije vormgeving is de rechthebbende verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, totdat het recht op het particulier graf is vervallen.

Verder zijn de bepalingen die horen bij een particulier graf van toepassing.