Privacyverklaring

SCB Zoom- en Zegestede, gevestigd aan Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.zoomenzegestede.nl/contact/

info@zoomenzegestede.nl

Mastendreef 5
4623 RE Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-745424

Dhr. G.F. Maat is de Functionaris Gegevensbescherming van SCB Zoom- en Zegestede. Hij is te bereiken via g.maat@scbzz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SCB Zoom- en Zegestede verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– partnernaam;
– geslacht;
– geboortedatum;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– IP-adres;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– gegevens over uw activiteiten op onze website;
– gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat onze organisatie onderdeel is van een advertentienetwerk);
– internetbrowser en apparaat type;
– bankrekeningnummer (IBAN).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scbzz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SCB Zoom- en Zegestede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw betaling;
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren.

SCB Zoom- en Zegestede verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften en ingevolge de Wet op de lijkbezorging.

Delen van persoonsgegevens met derden

SCB Zoom- en Zegestede verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SCB Zoom- en Zegestede blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SCB Zoom- en Zegestede gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SCB Zoom- en Zegestede. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ​info@scbzz.nl​ en dan informeren wij u over de te volgen procedure. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk wanneer dit is toegestaan binnen de wettelijke kaders.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SCB Zoom- en Zegestede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@scbzz.nl.